کانال گفتگوی آنلاین www.taravatco.com

آمار

صورت شاد

25.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غم انگیز

75.0 %

این 4 بازخوردهای اخیر

www.taravatco.com / 259 www.taravatco.com / 250 www.taravatco.com / 247 www.taravatco.com / 227

گروه

جمال اسدزاده پراپری
جمال اسدزاده پراپری
شیوا خادم
شیوا خادم
مدیر
مدیر