عنوان شغلی مناسب را انتخاب کنید.

 • طراح گرافیست

  ایران، تبريز، تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم، ،
  1398/10/04
 • مدیرانبار

  ایران، تبريز، تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم، ،
  1398/10/04
 • مدیرفروش بازاریابی

  ایران، تبريز، تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم، ،
  1398/10/04
 • کارشناس فروش و سرپرست فروش

  ایران، تبريز، تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم، ،
  1398/10/04
 • روابط عمومی

  ایران، تبريز، تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم، ،
  1398/10/04