عنوان شغلی مناسب را انتخاب کنید.

 • طراح گرافیست

  تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم, تبريز 41 , ایران
  1398-10-04 13:38:29
 • مدیرانبار

  تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم, تبريز 41 , ایران
  1398-10-04 13:29:37
 • مدیرفروش بازاریابی

  تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم, تبريز 41 , ایران
  1398-10-04 13:19:23
 • کارشناس فروش و سرپرست فروش

  تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم, تبريز 41 , ایران
  1398-10-04 13:25:02
 • روابط عمومی

  تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم, تبريز 41 , ایران
  1398-10-04 13:34:58