کانال گفتگوی آنلاین www.taravatco.com

آمار

صورت شاد

25.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غم انگیز

75.0 %

این 8 بازخوردهای اخیر

www.taravatco.com / 371 www.taravatco.com / 367 www.taravatco.com / 355 www.taravatco.com / 333 www.taravatco.com / 259 www.taravatco.com / 250 www.taravatco.com / 247 www.taravatco.com / 227

گروه

شیوا خادم
شیوا خادم
مدیر - سیاوش محمدیان
مدیر - سیاوش محمدیان