کانال گفتگوی آنلاین www.taravatco.com

آمار

صورت شاد

30.8 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غم انگیز

69.2 %

این 13 بازخوردهای اخیر

www.taravatco.com / 492 www.taravatco.com / 488 www.taravatco.com / 487 www.taravatco.com / 481 www.taravatco.com / 433 www.taravatco.com / 430 www.taravatco.com / 411 www.taravatco.com / 394 www.taravatco.com / 391 www.taravatco.com / 371
www.taravatco.com / 367 www.taravatco.com / 333 www.taravatco.com / 259

گروه

آیدا شریعتی
آیدا شریعتی
سیاوش محمدیان
سیاوش محمدیان