جهت ارسال اطلاعات شخصی خود و موارد مورد نیاز شرکت جهت همکاری، می توانید فرم مربوطه را  دانلود دریافت کرده و پس از تکمیل به آدرس info@taravatco.com ایمیل و یا به شماره 34328539 – 041 فاکس نمایید.